حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

پیام های کوتاه
 • ۱۵ آذر ۹۳ , ۰۱:۰۲
  حرم
آخرین مطالب
این بلکم بازى هارا براى درنیارید
ما خودمان ختمیم
لب تر کنیم
مادرهاییتان عذا دار میشوند
 • م.........
ما آدمه،آدم ها نیستیم
آهاى کسانى که خود را آقا میخوانید
ما آدم شما نیستم
آقا حسین است
ما آدمش
 • م.........
براى زاهدان باشد
مسجد
خلق جهان هم پناه آورده اند
به کعبه
بگذار بگویند
زاهدان و خلق
ما با حسین کافریم
 • م.........
دوباره هوس حرم کرده ام
یا رضا ندیدم حرم حسین
حرمت را نشانم بده
بازهم هم هوس سنگین سایه ات را کرده ام
 • م.........
روضه را مرور کردم
مسلم
کوفه نیا
کنج خرابه
طفلان زینب
شیر پسران مجتبى
على اصغر و بسته شدن آب
شاهزاده على اکبر
سردارپاه علمدار
تا خود خون خدا
صبر نیست جز صفات زینب
صبر خود زینبست
 • م.........
ماندام
این همه سوال
علامت هاى مختلف تعجب
بزرگ
کوچک
بگیرید نکته ها را
جبر نکید
بگیرید حرف ها را
نامحرم نبیند
من یکى جامه ز پیکر میکنم
اینگونه بیشتر عرض ارادت میکنم
 • م.........
همه در راه
من در هیئت
همه رسیدند
من در هیئت
همه برگشتند
من در هیئت
هیئت حرم من است
پس خوش به سعادت بچه هاى هیئت
 • م.........
از همه بچه هاى مجازى طلب بخشش میکنم
محرم پر حاشیه اى داشتم ایشالا شروع میکنیم دوباره
 • م.........
چیزى براى نوشتن ندارم
بیاد قدیم
میکشیم
حسییییییییییییین
 • م.........
دعا کن
خودت
براى ما
ک بیاییم
ک بشود درست بیایم
 • م.........