حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

پیام های کوتاه
 • ۱۵ آذر ۹۳ , ۰۱:۰۲
  حرم
آخرین مطالب

۹ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

نگاهم را معطوف کردم
به اسمش
ولى....
فقط نگاه کردم
 • م.........
دیر فهمیدم
قدرش را
زمانى که دیگر وجود نداشت
زمانى بود
که باید احساس میکردم
عاشق شدم
احساس پشت احساس
گریه کردم
فهمیدم
عاشق شدم
 • م.........
قربان نامش
مگر تمام مى شود
این حسین حسین ها
 • م.........
نرسیدم
گریه کردم
درویش آمد و گفت:
گریه ها
بجاى
عرق هایى
که نریختى براى
رسیدن
 • م.........
هرچه دعا کردم
مستجاب نشد
دعا کنید برایم
شاید
دعاى من
از کلام شما
براى خدا
اتسجاب شود
 • م.........
تمام شد این دوماه
بى ادبیست
اگر بگویم
مادر سادات
اجر بده
من مى گویم
مادر جان
بخشش
کارى نکردیم...
 • م.........
عبا روى سر
نمیدانم
چطور
رسید
به حجره
گلیم
کنار
بدن
خاک
زیر لب
حسین...
 • م.........
از امشب شروع شد
درد هاى زینب
دوباره شروع شد...
 • م.........
میگویند مکتب ایرانى
هه...
مگر مکتب ایرانى
غیر از مکتب حسین است
دو روز دیگر
میرسد مجنون به لیا
آیا
معنى مى دهد
جشن؟
بچه مکتب حسین....
 • م.........