حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

پیام های کوتاه
 • ۱۵ آذر ۹۳ , ۰۱:۰۲
  حرم
آخرین مطالب

۳۹ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

تنها مانده
لشکر ندار
زخمیست
جایى نیست براى بوسه
افتاد
عمامه افتاد
میدید
زینب
اما این چنین در خاک و خون
باور ندارد
 • م.........
سه تیر
سه شعبه
سه شاه
یک نامرد
خیر نبینى
رباب بیچاره
سکینه آواره
حلق على پاره
 • م.........
مجنون
خواست
نساخت
چیزى نمیگوید
دق کرد مجنون
 • م.........
میگرفت با خنده
حسین
دست زینب را
نمیدانم
میدید آنروزى را
که
مى بندد
شمر دست زینب را
 • م.........
کسى نیست دردولى بکنم
خدا هست
دردودل کردم
شنید
شاید کارى کرد
 • م.........
هرکه زد
شاد کرد دل مادر سادات را
چادرش غرق خون
چشمش باران
حال پریشان
فقط زینب زد
همه خندیدند
 • م.........
غیرت خدا را ختشه دار کردند
بگو آخر دیوس
ساپرت هم شد پوشش
شب ها کجا میخوابید!
 • م.........
نمیدانم چه بنویسم
فقط
امان از دل زینب
 • م.........
سه شعبه را از پشت کشید
فرمود:
بسمه الله و به الله
على ملت رسول الله
وا امى
 • م.........
همه میگویند از برکت عباس
باران میبارد
من میگویم
از تنها شدن حسین آسمان گریه میکند
 • م.........